การยอมรับ

การยอมรับโดย Momentum Management LLC (“Momentum”) ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อ Dynamo Delay สำหรับคำสั่งซื้อใดๆ ขึ้นอยู่กับการยินยอมของลูกค้าต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้ในที่นี้ การยินยอมของลูกค้าต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะสันนิษฐานจากการสั่งซื้อของลูกค้าด้วยโมเมนตัมหรือจากการยอมรับของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วนของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ การเพิ่มเติม แก้ไข หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโมเมนตัมโดยลูกค้าจะไม่มีผลผูกพันกับโมเมนตัม เว้นแต่จะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของโมเมนตัม หากใบสั่งซื้อหรือจดหมายโต้ตอบอื่น ๆ ที่ลูกค้าส่งมามีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งหรือเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้หรือในการรับทราบของโมเมนตัม ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่มีผลใช้บังคับ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อดังกล่าวของโมเมนตัมจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่เสนอโดยลูกค้า และจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์โดยโมเมนตัมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้หรือในการรับทราบของโมเมนตัม

อายุความยินยอม

ในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก Momentum ลูกค้าขอประกาศว่าเขาหรือเธอมีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการครอบครองผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือชุมชนของตน จะไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใด ๆ แก่ผู้เยาว์ในรูปแบบใด ๆ และจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อผลทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

เงื่อนไขการชำระเงินและเครดิต

จะต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับการสั่งซื้อ เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงสินเชื่อระหว่างโมเมนตัมและลูกค้าก่อนการสั่งซื้อ หากมีการขยายสินเชื่อ การชำระเงินจะต้องสุทธิ 30 วันนับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบแจ้งหนี้หรือในข้อตกลงสินเชื่อดังกล่าว เครดิตทั้งหมดที่ Momentum ขยายให้กับลูกค้า และขีดจำกัดของเครดิตดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อจำกัดเกี่ยวกับยอดคงเหลือที่เปิดอยู่และจำนวนวันในใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่) จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Momentum แต่เพียงผู้เดียว และโมเมนตัมอาจลด เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้ตลอดเวลา , ด้วยเหตุผลใด ๆ. โมเมนตัมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้าในอัตราร้อยละสอง (2.0%) ของจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระในแต่ละเดือนหรือส่วนที่จำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระยังคงค้างชำระ หรือจำนวนเงินสูงสุดที่อาจได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โมเมนตัมจะไม่ผูกมัดในการปล่อยคำสั่งซื้อ เว้นแต่ลูกค้าจะชำระเงินที่เลยกำหนดชำระ และดำเนินการอื่นตามที่อาจจำเป็นในที่นี้ ในการชำระเงินให้กับโมเมนตัมภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือใบสั่งซื้อใดๆ ลูกค้าจะไม่มีการหักล้างหรือการหักเงินใดๆ

ค่าขนส่ง

เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร การส่งมอบจะต้องเป็นสถานที่ที่กำหนดของ Ex Works (EXW) Momentum ตามที่กำหนดโดย INCOTERMS 2010 ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับค่าขนส่งและค่าขนส่ง การประกัน และความเสี่ยงของการสูญหายทั้งหมด หากโมเมนตัมตกลงที่จะส่งสินค้าใดๆ ไปยังจุดหมายปลายทางตามคำขอของลูกค้า ความเสี่ยงในการสูญเสียจะต้องผ่านไปไม่ช้ากว่าเมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ขนส่งรายแรก

สั่งซื้อขั้นต่ำ

เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดย Momentum คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งซื้อจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ (“คำสั่งซื้อขั้นต่ำ”) โมเมนตัมอาจปฏิเสธที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ไม่ตรงตามคำสั่งซื้อขั้นต่ำ หรืออาจจัดส่งคำสั่งซื้อที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ตามที่โมเมนตัมและลูกค้าตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น การจัดส่งคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งซื้อขั้นต่ำจะถือเป็นการอำนวยความสะดวกเพียงครั้งเดียว และไม่ใช่การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องต่อข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การยกเลิก

ในกรณีของการยกเลิกหรือการเพิกถอนคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และไม่จำกัดการเยียวยาอื่นใดที่โมเมนตัมอาจมีอันเป็นผลมาจากการยกเลิกหรือการถอนคำสั่งซื้ออื่นๆ โมเมนตัมจะมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือการเติมสต๊อกตามสมควรตามที่กำหนดโดย โมเมนตัมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

จัดส่ง

โมเมนตัมจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามกำหนดการส่งมอบที่ได้รับการร้องขออย่างสมเหตุสมผล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดการส่งมอบที่ร้องขออย่างเข้มงวด โมเมนตัมจะดำเนินการจัดส่งโดยเร็วที่สุดตามสมควร โมเมนตัมจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในการจัดส่งหรือการไม่แจ้งให้ทราบถึงความล่าช้าใด ๆ เว้นแต่จะตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยโมเมนตัม

ความเสี่ยงต่อการสูญเสีย; การตรวจสอบ; การคืนสินค้า

กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงในการสูญเสียจะต้องตกเป็นของลูกค้าเมื่อมีการส่งมอบตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ลูกค้าควรตรวจสอบการจัดส่งแต่ละครั้งทันทีหลังการส่งมอบ ความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์จะต้องแจ้งให้ Momentum เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากจัดส่งผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องทั้งหมดสำหรับการขาดแคลน ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันหลังจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้รับการยกเว้น การเยียวยาแต่เพียงผู้เดียวของลูกค้า และภาระผูกพันแต่เพียงผู้เดียวของโมเมนตัม สำหรับความล้มเหลวในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องเป็นไปตามทางเลือกของโมเมนตัม (ก) การแก้ไขสภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใดๆ หรือ (ข) การออก ให้เครดิตแก่ลูกค้าตามจำนวนราคาซื้อที่ชำระและได้รับสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สินค้าจะไม่ได้รับการอนุมัติให้คืนหลังจากหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับการจัดส่ง การคืนผลิตภัณฑ์ Momentum ทั้งหมดจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากตัวแทน Momentum ที่ได้รับอนุญาต ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งคืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และโมเมนตัมจะไม่รับผิดชอบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งคืนจะต้องชำระค่าขนส่งล่วงหน้าและอาจมีค่าธรรมเนียมการเติมสูงสุด 15% ของราคาที่ชำระสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน ตามเงื่อนไขการคืนเงินหรือเครดิต สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพใหม่ ไม่มีตำหนิ ไม่มีตำหนิ การเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งควรที่ลูกค้าดำเนินการกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และไม่หักออกจากจำนวนเงินที่เป็นหนี้โมเมนตัม

ความรับผิด

ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงและความรับผิดทั้งหมดสำหรับการสูญเสีย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้อื่นที่เกิดขึ้นจากการขายต่อหรือการใช้งาน ไม่ว่าจะโดยลำพังหรือใช้ร่วมกับสารอื่น ๆ หรือการจัดเก็บ การขนส่ง หรือการครอบครองผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ขายภายใต้ข้อตกลงนี้ . ในทุกกรณี ความรับผิดสูงสุดของโมเมนตัมไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องคืนเงินหากได้ชำระเงินแล้ว หรือให้เครดิตแก่ลูกค้าในราคาซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพด้อยกว่า มีข้อบกพร่อง ยังไม่ได้จัดส่ง หรืออยู่ภายใต้สาเหตุอื่นที่อาจเป็นพื้นฐานของการเรียกร้อง แม้ว่าจะมีสิ่งที่ขัดแย้งกันในที่นี้ ไม่ว่าในกรณีใด Momentum จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม พิเศษ โดยบังเอิญ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ที่เป็นแบบอย่างหรือเป็นการลงโทษ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม ในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ใด ๆ การละเมิดข้อตกลงนี้ การสูญเสียค่าความนิยมหรือผลกำไร การสูญเสียธุรกิจไม่ว่าจะมีลักษณะใด และ/หรือจากสาเหตุอื่นใด โดยไม่เป็นการจำกัดความทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อจำกัดความรับผิดภายใต้ย่อหน้านี้จะใช้บังคับกับภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่โมเมนตัมเป็นหนี้ต่อลูกค้า ณ เวลาใดๆ

การรับประกัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายโดย Momentum ขายเป็น "สินค้าแปลกใหม่" Momentum ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่จำหน่ายภายใต้ข้อตกลงนี้ ยกเว้นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของ Momentum ไม่ว่าจะมีผล ณ เวลาที่จัดส่งหรือรวมอยู่ในที่นี้ ยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในที่นี้และที่ใช้บังคับ ไม่มีการรับประกันหรือการยืนยันข้อเท็จจริงหรือคำอธิบาย ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ที่ทำขึ้นหรือได้รับอนุญาตจากโมเมนตัม โมเมนตัมปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา โมเมนตัมยังปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิด การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม ลูกค้าจะต้องไม่ให้การรับประกันแก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกินกว่าการรับประกันที่ให้ไว้โดย Momentum ในที่นี้

ภาษี

ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองการยกเว้นที่เหมาะสมซึ่งลูกค้าส่งต่อไปยัง Momentum โมเมนตัมจะรวบรวมภาษีการขายหรือภาษีการใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากลูกค้า หรือภาษีที่เหมาะสมอื่น ๆ หรือค่าธรรมเนียมของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้กำหนดโดยหน่วยงานรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นสำหรับการผลิต การขาย และ/หรือการขนส่ง ของผลิตภัณฑ์ที่ขายในที่นี้หรือต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับก่อนที่จะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เหตุสุดวิสัย: ผลที่ตามมาทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากปัญหาแรงงาน ไฟไหม้ อุบัติเหตุ น้ำท่วม สงคราม การขาดแคลนการขนส่ง ความล้มเหลว การระงับหรือลดการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ การกระทำของรัฐบาล หรือ ข้อกำหนดและสาเหตุใดๆ ที่คล้ายกันหรือแตกต่างที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโมเมนตัม จะต้องแก้ตัวในการปฏิบัติงานของโมเมนตัม ในขอบเขตที่ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

โมเมนตัมขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการส่งมอบวัสดุ การผลิต การขาย หรือการใช้งานใดๆ ซึ่งเห็นว่าอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมจากการเรียกร้องการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดๆ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ลักษณะการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ชื่อโดเมน ชื่อผลิตภัณฑ์ แค็ตตาล็อก การออกแบบ ข้อมูลจำเพาะ ความรู้ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือทางปัญญาอื่นใด สิทธิในทรัพย์สินสงวนโดยโมเมนตัม ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์คัดลอกหรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของ Momentum โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Momentum ลูกค้าจะต้องไม่ถอดออกหรือปิดบังผลิตภัณฑ์ใด ๆ (ก) โลโก้ ฉลาก หรือเครื่องหมายใด ๆ บนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งอาจทำให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์โมเมนตัม หรือ (ข) การปฏิเสธความรับผิดชอบ การรับประกัน หรือฉลากหรือสติกเกอร์ที่คล้ายกันใด ๆ ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ .

ทางเลือกของกฎหมาย

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียทุกประการ โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งของกฎหมาย

ความสามารถในการมอบหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาหรือคำสั่งทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลผูกพันและมีผลเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและโมเมนตัมและตัวแทน ผู้สืบทอด และผู้รับโอนที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้าจะต้องไม่โอนสิทธิ์และภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสัญญาหรือคำสั่งใด ๆ ที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากโมเมนตัม การมอบหมายหรือการโอนที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่ทำให้ลูกค้าหลุดพ้นจากภาระผูกพันใด ๆ ในที่นี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการเป็นเจ้าของผลประโยชน์หรือการควบคุมการลงคะแนนเสียงของลูกค้าที่เกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ (50%) จะถือเป็นการมอบหมายตามวัตถุประสงค์ในที่นี้ ผู้รับเหมาอิสระ: โมเมนตัมและลูกค้าเป็นผู้รับเหมาอิสระ ไม่ใช่ตัวการและตัวแทน ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะตีความเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก ตัวแทน การจ้างงาน หรือความสัมพันธ์ร่วมทุน ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ผูกมัดหรือผูกมัดโมเมนตัมในลักษณะใด ๆ และลูกค้าไม่สามารถแสดงต่อใครก็ตามว่าตนมีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้น การอนุญาโตตุลาการ: ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือความขัดแย้งระหว่างโมเมนตัมและลูกค้าที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือการละเมิดดังกล่าว รวมถึงการเรียกร้องตามกฎหมายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุญาโตตุลาการของการเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ) จะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการขั้นสุดท้าย ที่เป็นความลับ และมีผลผูกพัน ซึ่งดำเนินการโดย Judicial Arbitration Mediation Service (“JAMS”) ต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเพียงรายเดียวในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย ตามกฎและขั้นตอนเร่งด่วนของ JAMS ที่มีผลบังคับ ณ เวลาที่ การเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงสิทธิ์ในการค้นพบโดยเฉพาะและกฎเกณฑ์ของหลักฐานที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายหลักฐานของรัฐแคลิฟอร์เนีย อนุญาโตตุลาการจะต้องออกคำวินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อสรุปของกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอาจบังคับใช้ในศาลที่มีเขตอำนาจศาล อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการผ่อนผันทางการเงินหรือความเท่าเทียมทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายแก่ฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

การปฏิบัติตามย่อหน้าเหล่านี้เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการจะไม่เป็นการจำกัดสิทธิ์ของคู่สัญญาในการได้รับการเยียวยาชั่วคราวใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาที่คล้ายกัน จากศาลที่มีเขตอำนาจศาลตามที่อาจจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่แก้ไขไม่ได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีสิทธิที่จะดำเนินการในศาลที่มีเขตอำนาจศาลเพื่อบังคับอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือเพื่อบังคับใช้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมทนายความ

ลูกค้าจะคืนเงินโมเมนตัมสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความและ/หรือค่าธรรมเนียมตัวแทนเรียกเก็บเงิน) ที่เกิดขึ้นเพื่อรวบรวมจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าค้างชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยไม่คำนึงว่ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มดำเนินการทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ฝ่ายที่ชนะในการดำเนินการดังกล่าวจะมีสิทธิ์ได้รับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่สมเหตุสมผล

ความเป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือว่าไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์

สละสิทธิ์

ความล้มเหลวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการยืนยันสิทธิ์ในที่นี้หรือยืนยันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธินั้นหรือข้อแก้ตัวใด ๆ ที่อีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าวในภายหลัง การสละสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยฝ่ายที่สละสิทธิ์

อ้างอิง F004757-1

1.0 นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้าสำหรับสินค้าลงวันที่

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงเกณฑ์ที่เราจะใช้เมื่อมีการจัดส่งและข้อกำหนดที่เราจะยอมรับการคืนสินค้าลงวันที่ที่หมดอายุ ในนโยบายนี้ “สินค้าลงวันที่” หมายถึง สินค้าที่มีวันหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ข้อกำหนดของนโยบายนี้จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายของเราเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้เกิดผลตามเจตนาเท่านั้น ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระผูกพันในการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และข้อกำหนดในการแจ้งให้เราทราบถึงข้อบกพร่องภายใน 7 วันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

1.1 เครดิตสำหรับสินค้าลงวันที่ขายไม่ออกหลังจากหมดอายุ

เราจะยอมรับการส่งคืนหรืออนุญาตให้ทำลาย (ตัวเลือกที่จะพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ของสินค้าลงวันที่ที่เลยวันหมดอายุเพื่อรับเครดิตเต็มจำนวน (ไม่รวมค่าจัดส่งคืน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้:


(ก) การเรียกร้องของคุณเกิดขึ้นภายใน 6 เดือนนับจากวันหมดอายุ และ


(ข) สินค้าที่ซื้อไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันหมดอายุ (เช่น สินค้าที่มีอายุมากกว่า 12 เดือนในวันหมดอายุจะไม่มีสิทธิ์ขอคืน)

อ้างอิง: F020187 V1